Polityka prywatności INTERNATIONAL EXPERIENCE CENTER Sp. z o.o.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych International Experience Center Sp. z o.o. informuje Państwa:
1.    Administratorem danych osobowych klientów, jak i osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych, w tym osób zapisanych do newslettera, jest International Experience Center Sp. z o.o., adres:
ul. Jerzego Janosika 17/1, 71-424 Szczecin,
KRS 0000762827, NIP: 8522652786, REGON: 382108626;
2.    Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
3.    Z administratorem ochrony danych można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail biuro@iecenter.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: International Experience Center Sp. z o.o., ul. Jerzego Janosika 17/1, 71-724 Szczecin.
4.    International Experience Center Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, które są niezbędne do wykonania umowy, pośrednictwa w zakresie uzyskania wizy wyjazdowej lub podjęcia wszelkich działań przed zawarciem umowy i w celu jej realizacji; w szczególności:

 • dane teleadresowe,

 • imiona i nazwiska oraz daty urodzenia osób wyjeżdżających,

 • numery telefonów,

 • numery paszportów przy wyjazdach do Państw nienależących do Unii Europejskiej,

 • adresy e-mail oraz adres IP,

 • historię odbytych podróży,

 • pozostałe dane niezbędne do realizacji pośrednictwa wizowego.

5.    Dane osobowe podawane przez Państwa są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
6.    Powyższe dane osobowe pozyskane w związku z przygotowaniem do zawarcia umowy lub zawarciem umowy będą przetwarzane w celach:

 • zawarcia i wykonania umowy o usługi, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług turystycznych, wymiany kulturowej i usług pośrednictwa w zakresie uzyskania wizy, a także dopełnienia wszelkich formalnych wymagań, koniecznych do realizacji wyjazdu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,

 • wykonania ciążących na naszej spółce obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur, czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,

 • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

 • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

7.    Powyższe dane osobowe mogą być przekazywane tylko i wyłącznie kontrahentom, partnerom International Experience Center Sp. z o.o., a nadto podmiotom biorącym udział
w realizacji zawartej przez Państwo Umowy o uczestnictwie w programie wymiany kulturowej, w szczególności w zakresie pośrednictwa wizowego, takim jak:

 • przewoźnicy,

 • piloci i rezydenci,

 • pośrednicy wizowi i konsulaty,

 • agenci turystyczni działający na podstawie umowy agencyjnej,

 • poczta i firmy kurierskie, które będą dostarczać przesyłki do Państwa,

 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa,

 • towarzystwa ubezpieczeniowe, które wykorzystują dane w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego i likwidacji ewentualnej szkody oraz dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia.

8.    Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od okresu niezbędnego do realizacji wymienionych powyżej celów i od podstawy prawnej, będzie to odpowiednio czas:

 •     niezbędny do realizacji i przygotowanie wymiany kulturowej,

 •     trwania umowy,

 •     wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

 •     po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

 •     do momentu wycofania zgody.

9.    Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują.
10.    Mamy prawo udostępniać Państwa dane osobowe oraz inne dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
11.    Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Państwa danych osobowych,

 • sprostowania danych,

 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu w celu przesłania ich innemu administratorowi danych,

 • nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ,

 • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem,

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

12.    Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, o ile udział w imprezie turystycznej nie jest realizowany przez lub w państwie trzecim. Przez państwo trzecie rozumie się wszystkie kraje poza państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, innymi krajami będącymi sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Szwajcarią. Dane będą przykazywane do kraju docelowego wymiany kulturowej,
a nadto w szczególności do konsulatu / ambasady tego kraju.
13.    Podanie danych jest dobrowolne jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów i wymiany kulturowej. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym.
14.    Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
15.    Na podstawie profilowania dokonywanego przez International Experience Center Sp. z o.o. dokonywanego na bazie Państwa danych osobowych mogą Państwo otrzymać informacje marketingowe – oferta będzie dopasowywana do Państwa potrzeb.
16.    Na naszych serwerach przechowujemy także inne dane niż te, które pozyskujemy
z wykorzystaniem plików "cookies". Te dane to przede wszystkim adresy IP, czas nadejścia zapytania do naszego serwera, nazwę stacji roboczej użytkownika
i informacje o tym, jakiej używa przeglądarki. Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej, to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.
17.    Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
18.    Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
19.    Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach,
w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.