Internship/Trainee USA

WARUNKI 

UCZESTNICTWA

Warunki Uczestnictwa -  program Internship

W programie mogą wziąć udział osoby, które aktualnie studiują lub absolwenci szkół wyższych, którzy ukończyli studia nie później niż 12 miesięcy przed planowaną datą rozpoczęcia programu praktyk. Kierunek studiów musi być powiązany z rodzajem podejmowanych praktyk.

 

WYMAGANIA

 • Mieścisz się w przedziale 18 – 38 lat

 • Jesteś studentem studiów 2 stopnia z zaliczonym przynajmniej jednym semestrem, a przy starcie praktyki będziesz miał zaliczone co najmniej dwa semestry lub jesteś absolwentem uczelni wyższej, którą ukończyłeś nie później niż w przeciągu 12 miesięcy

 • Kierunek studiów jest odpowiedni z wybranym kierunkiem praktyk

 • Znasz język angielski oraz słownictwo związane z Twoją dziedziną praktyki

 • Masz wystarczające zdolności finansowe – minimum 2500 USD aby utrzymać się podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. 

 • Jesteś studentem lub absolwentem uczelni wyższej

 • Posiadasz paszport, którego ważność kończy się nie wcześniej niż 6 miesięcy po zakończeniu programu praktyk.

Warunki Uczestnictwa -  program Trainee

W programie mogą wziąć udział absolwenci szkół wyższych. Warunkiem udziału w programie jest posiadanie rocznego doświadczenia w zawodzie zgodnego z kierunkiem studiów. W programie mogą także wziąć udział osoby, które ukończyły szkołę średnią i posiadają 5 letnie doświadczenie w danej branży.

 

WYMAGANIA

 • Mieścisz się w przedziale 18 – 38 lat

 • Posiadasz dyplom ukończenia uczelni wyższej, oraz masz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe (w dziedzinie związanej z ukończonym kierunkiem studiów) lub 5 letnie doświadczenie w zawodzie

 • Kierunek studiów jest odpowiedni z wybranym kierunkiem praktyk

 • Znasz język angielski 

 • Masz wystarczające zdolności finansowe – minimum 2500 USD aby utrzymać się podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. 

 • Jesteś zobowiązany do odbycia pełnego programu praktyk

 • Posiadasz paszport, którego ważność kończy się nie wcześniej niż 6 miesięcy po zakończeniu programu praktyk.

Formularz kontaktowy